Terminai ir sąlygos

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Interneto svetainę „nematomaliga.lt“ (toliau – Interneto svetainė) teikia Les laboratoires Servier ir UAB Servier pharma, kurios šiose svetainės salygose yra toliau nurodomos kaip „MES“.

Teisė naudotis interneto svetaine „nematomaliga.lt“ ir jos subdomenais suteikiama tik sutikus su šiomis bendrosiomis naudojimo sąlygomis (toliau – NS).

Prisijungdamas prie Interneto svetainės ir naudodamasis ja, interneto vartotojas (toliau – Vartotojas) pripažįsta, kad jis susipažino su šiomis NS, be jokių išlygų su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Internetinės svetainės paskirtis

Interneto svetainė – tai viešai prieinama erdvė, kurioje pateikiama informacija apie kardiometabolines ligas: hipertenziją, padidėjusį cholesterolio kiekį ir vainikinės arterijos ligą. Be to, Jums sutikus,pateikiamas individualiai, atsižvelgiant į Jūsų sveikatos būklę, pateikiamas individualiai pritaikytas Interneto svetainės turinys: receptai, fiziniai ir atsipalaidavimo pratimai. Reikia pažymėti, kad mes neskelbiame vaikams skirtos informacijos ir neteikiame jiems skirtų paslaugų.

Visų pirma Mes suteikiame Vartotojui galimybę susipažinti su informacija apie sveikatą, laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų keliamų tokios informacijos turiniui.

Vis dėlto, patvirtiname, kad Interneto svetainė nelaikoma  asmens sveikatos priežiūros sistemos dalimi. Todėl joje pateikiama informacija negali būti laikoma lygiaverte sveikatos priežiūros specialisto nuomonei, prilygti jo konsultacijai ar diagnozei.

Be to, ši informacija negali būti vertinama kaip produktų pardavimo skatinimas ar reklama, neatsižvelgiant į tai, ar juos parduodame Mes, ar mūsų įmonių grupei priklausantys juridiniai asmenys. Kad Vartotojas galėtų gauti visą informaciją apie vieną iš šių produktų, kviečiame juos tiesiogiai susisiekti su juridiniu asmeniu, kuriam priklauso atitinkamo produkto rinkodaros teisės.

 1. Intelektinė nuosavybė

Mes esame savininkai ir (arba) mums yra leista naudotis visomis Intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant prekių, paslaugų ženklais, patentais, autorių teisėmis, teisėmis į duomenų bazę ir visomis kitomis Intelektinės nuosavybės teisėmis), priskirtomis ar esančiomis interneto svetainėje, jeigu nenurodyta kitaip. Visas Interneto svetainėje pateikiamas turinys, įskaitant tekstus, grafiką, piktogramas, atvaizdus, nuotraukas, iliustracijas, garsus, garso ir vaizdo duomenis, Interneto svetainės medžio struktūrą, naršymo planą ir logotipus, jos antraščių dizainą ir išdėstymą, pavadinimus, duomenų bazes, jų struktūrą ir turinį, prekių ženklus, tačiau jais neapsiribojant (toliau – Turinys) yra Mūsų ir (arba), jei taikoma, jos licencijos davėjų ar partnerių nuosavybė, ir jį saugo intelektinę nuosavybę reglamentuojantys įstatymai ar kiti teisės aktai, susiję su teisėmis į atvaizdą. Todėl bet koks atvaizdavimas ar visas arba dalinis atkūrimas be autoriaus arba jų teisėtų savininkų sutikimo yra neteisėtas. Be išankstinio rašytinio Mūsų sutikimo griežtai draudžiama komerciniais tikslais naudoti, atvaizduoti, platinti, atgaminti, pritaikyti, išversti ar transformuoti (visiškai ar iš dalies) Interneto svetainę ir (arba) jos komponentus, dalijantis Interneto svetainės turiniu ir perkelti jį kitą interneto svetainę.

Visi prašymai suteikti leidimą atgaminti ar atvaizduoti bet kokį Interneto svetainės Turinį turi būti siunčiami – duomenutvarkymas@servier.com.

Be to, Interneto svetainėje rodomi prekių ženklai ir logotipai yra užregistruoti prekių ženklai ir negali būti naudojami be aiškaus jų savininko, Mūsų, sutikimo. Todėl jų atvaizdavimas, atkūrimas, platinimo ir perplatinimas (visiškai ar iš dalies), remiantis Interneto svetainės elementais, be išankstinio rašytinio jų savininko sutikimo yra autorių teisių pažeidimas.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojimasis šia Interneto svetaine nesuteikia Jums jokių teisių į bet kurias šios svetainės Intelektinės nuosavybės teises. Teisės aktų nustatyta tvarka, leidžiama turinį kopijuoti tik asmeninėms reikmėms.

Bet kuriuo atveju, Vartotojas įsipareigoja išsaugoti ir nukopijuoti kiekvieną nurodą į autorių ar nuosavybės teises, pateiktą visuose jo naudojamuose Interneto svetainės elementuose.

 1. Asmens duomenų tvarkymas

Mes, veikdami kaip duomenų valdytojas, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) gali Interneto svetainėje rinkti ir tvarkyti Vartotojų asmens duomenis.

Vartotojas informuojamas, kad jo asmens duomenis naudosime Mes ir tarnybos, ir darbuotojai, kuriems reikia juos žinoti. Mes galime teikti vartotojo asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Mums paslaugas (atlieka darbus), pvz., informacinių technologijų įmonės, teikiančios Mums informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo paslaugas. Mes, kaip duomenų valdytoja, pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento bei  kitų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta vartotojo teisių apsauga.

Mes taip pat galime teikti Vartotojo asmens duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus.

Pagal galiojančius teisės aktus Mes įsipareigojame saugoti Vartotojų asmens duomenis tik tol, kol tai būtina tikslams pasiekti. Mes galime saugoti Vartotojų asmens duomenis ilgiau, jei tai leidžiama arba to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, arba jei tai būtina Mūsų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti.

Pasibaigus šiam terminui asmens duomenys ištrinami arba archyvuojami laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

Visa informacija apie Vartotojo asmens duomenų naudojimą yra pateikta šios Internetinės svetainės privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti plačiau.

 1. Slapukai

Vartotojai informuojami, kad naršant Interneto svetainėje jų naršyklėje gali būti išsaugota arba iš jos atkurta informacija (paprastai slapukų pavidalu). Ši informacija gali būti susijusi su Vartotoju, naudojamos naršyklės tipu, jos naršymo nuostatomis, Interneto svetaine (peržiūrėtais puslapiais, prisijungimo data ir laiku ir kt.) arba galiniu įrenginiu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ir kt.) ir visų pirma naudojama tinkamam Interneto svetainės veikimui užtikrinti.

Slapukai nesuteikia Mums galimybės nustatyti atskiro Vartotojo tapatybės, tačiau Vartotojams lankantis Interneto svetainėje, jie renka apibendrintą informaciją ir suteikia galimybę pritaikyti žiniatinklyje individualų, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, turinį.

Mes įsipareigojame neperduoti slapukų turinio trečiosioms šalims, išskyrus atvejį, kai Mes privalome tai atlikti teismo, teisėsaugos, priežiūros institucijų arba kitų valstybinių institucijų prašymu ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų nuostatas ir valstybinių institucijų nurodymus. Prisijungęs prie Interneto svetainės, Vartotojas aiškiai paraginamas duoti sutikimą dėl Interneto svetainėje naudojamų slapukų.

Vartotojas gali užblokuoti visų ar tam tikrų slapukų naudojimą arba ištrinti pirmiau naršyklėje įdiegtus slapukus:

 • per slapukų valdymo konfigūravimo priemonę, esančią skiltyje „Tvarkyti slapukus“ , kuria naudodamasis jis gali gauti išsamią informaciją apie kiekvieną naudojamų ir (arba) Interneto svetainėje esančių slapukų kategoriją ir valdyti jų nuostatas;

arba

 • pakeitęs naršyklės parametrus, peržiūrėjęs naudojamos interneto naršyklės pagalbos meniu („Microsoft Internet Explorer“, „Apple Safari“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“ ir kt.), tai yra priimti visus slapukus ar jų atsisakyti, gauti informaciją apie įrašomą slapuką, peržiūrėti jo galiojimą, trukmę ir turinį ir periodiškai ištrinti slapukus.

Užblokavus ar ištrynus tam tikrų tipų slapukus gali būti sunkiau naudotis tam tikromis Interneto svetainės funkcijomis ar puslapiais arba jie gali tapti nebeprieinami, be to, gali būti nutrauktas tam tikrų Interneto svetainėje siūlomų paslaugų teikimas, ir Mes už tai neatsakome.

 1. Svetainės naudojimas

Vartotojas įsipareigoja naudotis Interneto svetaine:

 • pagal jos numatytą paskirtį;
 • asmeninėms reikmėms, išskyrus bet kokią komercinę ar reklamos veiklą ar profesiniais, reklamos, rinkodaros ar komerciniais tikslais;
 • vadovautis autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises ginančiais įstatymais, įsipareigoja išsaugoti visas nuorodas į autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises, paminėtas visuose naudojamuose Interneto svetainės elementuose;
 • be robotų ar kitų automatizuotų įrangų, kurios gali sutrikdyti Interneto svetainės veiklą;
 • nemėgintini Interneto svetainės kopijuoti, visiškai ar iš dalies atgaminti, padaryti ją prieinamą ar platinti, arba bet kokiomis priemonėmis ja dalytis su atitinkamo leidimo neturinčiomis trečiosiomis šalimis.

Be to, Interneto svetainėje informacija teikiama ne sutarties pagrindu ir negali būti laikoma paslaugų ar produktų siūlymu.

Jokia pateikta informacija dėl joje nurodytų produktų ir paslaugų nėra laikoma Mūsų patvirtinimu, garantija ar įsipareigojimu.

Be to, Vartotojas informuojamas, kad Interneto svetainėje paskelbta informacija negali būti laikoma lygiaverte medicininiams patarimams ir negali pakeisti sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos. Todėl Vartotojams jokiomis aplinkybėmis nerekomenduojama naudoti šios informacijos diagnozuoti sau ligą ar pasiskirti sau gydymą, Mes rekomenduojame kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą, turintį teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir diagnozuoti ligas.

Mes negalime būti laikomi atsakingi už sprendimus, priimtus remiantis bet kokia Interneto svetainėje pateikta informacija, ar pasekmes, kurios kyla trečiosioms šalims ją naudojant.

Be to, reikia pažymėti, kad kiekvienas Interneto svetainės Vartotojas yra atsakingas už tinkamų saugos priemonių taikymą ir savo duomenų ir (arba) programų apsaugą nuo internete esančių virusų patekimo.

 1. Interneto svetainėje pateiktos informacijos tikslumas ir išsamumas

Mes stengiamės užtikrinti, kad Interneto svetainėje būtų skelbiama tiksli ir atnaujinta informacija.Tačiau, tai jokiu būdu Vartotojams negarantuoja Interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir turinio teisingumo, išsamumo, tikslumo ar visapusiškumo ir Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo ją pakeisti ar koreguoti Interneto svetainėje skelbiamos informacijos ir dokumentų turinį.

Todėl Mes neprisiimam atsakomybės už Interneto svetainėje pateiktos informacijos netikslumus, pakeitimus, ypač pasikeitus įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimams, ir už jokią žalą, kurią lėmė nesąžiningas trečiosios šalies įsikišimas, ypač kai tai dėl to gali būti pakeista Interneto svetainėje pateikta informacija.

Atsižvelgiant į tai, Mes negalime būti laikomi atsakingi už šios Interneto svetainės turinį ar pasekmes, kurios gali kilti Vartotojui ja naudojantis, ar už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali kilti prisijungus prie Interneto svetainės ar ja naudojantis, arba dėl to, kad prie Interneto svetainės neįmanoma prisijungti.

 1. Interneto svetainės pakeitimas

Mes pasiliekame teisę keisti Interneto svetainės turinį, Interneto svetainėje ir šiose Bendrosiose naudojimosi sąlygose pateiktus duomenis ar informaciją, visų pirma siekdami laikytis visų naujų galiojančių standartų, įstatymų ir (arba) reglamentų ir (arba) arba pagerinti Interneto svetainės veikimą.

Tokiu atveju pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo internete dienos.

Todėl Vartotojui rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Interneto svetainės Bendrąsias naudojimo sąlygas.

 1. Interneto svetainės prieinamumas

Mes siekiame užtikrinti, kad Interneto svetainė būtų Vartotojams prieinama 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Tačiau Mes negalime garantuoti, kad Interneto svetainė bus nuolat veikianti ir prieinama.

Todėl Mes pasiliekame teisę bet kada iš anksto neįspėję ir be jokios kompensacijos atšaukti, apriboti, sustabdyti arba laikinai panaikinti galimybę prieiti prie Interneto svetainės, jos funkcijų ar jos (jų) dalies, taip pat galimybę naudotis visomis ar tam tikromis Interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis dėl bet kokios priežasties, ypač atliekant techninę priežiūrą, susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms ar įvykus nenumatytam nelaimingam atsitikimui, dėl IT problemų, sunkumų, susijusių su ryšių tinklų struktūra ar bet kokių kitų techninių sunkumų.

Nepaisant visų priemonių, kurias naudojame Mes ir mūsų techninių paslaugų teikėjai, Vartotojas informuojamas, kad interneto tinklas nėra patikimas, visų pirma kalbant apie santykinį duomenų perdavimo saugumą, dėl negarantuoto prieigos prie svetainės tęstinumo, duomenų perdavimo greičio ir virusų plitimo. Taip pat reikia pažymėti, kad interneto tinkle ir IT bei telekomunikacijų sistemose pasitaiko klaidų ir jų veikimas gali nutrūkti ar sutrikti.

Taigi, Mes nesuteikiame jokių garantijų ir negalime būti laikomi atsakingais už bet jokią žalą, kurią gali lemti nurodyti interneto tinklo, ir ypač IT bei telekomunikacijų sistemų naudojimo būdai (sąrašas neišsamus):

 • netinkamas visų duomenų ir (arba) informacijos perdavimas ir (arba) priėmimas internetu;
 • įsilaužimas iš išorės arba kompiuteriniai virusai;
 • visos priėmimo įrangos ar ryšio linijų gedimas;
 • bet koks kitas interneto tinklo veikimo sutrikimas, dėl kurio negali veikti Interneto svetainė.
 1. Mūsų atsakomybė

Mes negalime būti laikomi atsakingais už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, pvz., visų duomenų praradimą ar sugadinimą, programų praradimą, prarastą pelną ar veiklos nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas ar bet kuri trečioji šalis (sąrašas neišsamus), kurie kilo prisijungus prie Interneto svetainės, joje naršant, naudojantis Interneto svetainės ir su ja susijusių Interneto svetainių turiniu, arba dėl to, kad Vartotojams Interneto svetainėje pateiktu turiniu, informacija ar paslaugomis neįmanoma naudotis.

Tai yra, Mes atsisakome prisiimti atsakomybę už bet kokią žalą, kurią lėmė:

 • spausdinimo ar formatavimo klaida, netikslumas ar praleidimas, susijęs su Interneto svetainėje pateikta informacija;
 • apgaulingas trečiosios šalies įsilaužimas, kurį įvykdžius buvo pakeista Interneto svetainėje pateikta informacija, dokumentai ar kiti elementai;
 • bet kurio asmens prisijungimas prie Interneto svetainės ar atvejis, kai nėra galimybės ją pasiekti;
 • Vartotojo IT įrangos gedimas, netinkamas veikimas ar nesuderinamumas;
 • trukdžiai tinkluose, per kuriuos suteikiama prieiga prie Interneto svetainės, visiškas ar dalinis interneto svetainės neprieinamumas, ypač dėl telekomunikacijų veikimo;
 • kompiuterinių virusų, Trojos arklio ar tinklo kirminų platinimas ar perdavimas per Interneto svetainę, kuris gali paveikti Vartotojo kompiuterinę įrangą;
 • bet kokios tiesiogiai ar netiesiogiai Interneto svetainėje gautos informacijos taikymas ar naudojimas, joje paminėto produkto naudojimas.

Mes tiesiogiai ar netiesiogiai neatsakome jei naudodamasis Internetinės svetainės informacija pažeidžia patentą, autorių teises ar registruotą prekės ženklą.

 1. Vartotojo atsakomybė

Jeigu Vartotojas platina Interneto svetainės turinį, neatsižvelgiant į to turinio rūšį, jis įsipareigoja nepažeisti įstatymams, viešajai tvarkai ar padorumui prieštaraujančių veiksmų, nepateikti įžeidžiančių ar diskriminuojančių pastabų, šmeižto, negrasinti asmeniui ar asmenų grupei ir kitaip nepažeisti autorių teisių, teisių į atvaizdą, privatų kitų žmonių gyvenimą, medicininę ar korespondencijos paslaptį. Už bet kokį šio įsipareigojimo pažeidimą jam gali kilti teisinė atsakomybė.

Apskritai, Vartotojas įsipareigoja elgtis pagarbiai, ypač kitų Interneto svetainės narių atžvilgiu.

Vartotojas yra informuojamas, kad kompetentingoms institucijoms pareikalavus, Mes  turime teisę perduoti visus prisijungimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti Vartotojo tapatybę, teisėsaugos institucijoms, jei paaiškėja, kad jis atliko neteisėtą veiką.

 1. Hiperteksto nuorodos

Šioje Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių skelbiamas svetaines. Pažymime, kad hiperteksto nuorodos, nukreipiančios į trečiosios šalies interneto svetainę, jokiu būdu nereiškia, kad Mes patvirtiname atitinkamą trečiosios šalies interneto svetainę ar jos turinį. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto svetainių, todėl Mes neprisiimame teisinės atsakomybės už šių interneto svetainių turinį ir bet kokias kitas kylančias teisines pasekmes, kurios kyla Vartotojui jomis naudojantis.

Be to, Mes negalime būti laikomi atsakingi už trečiųjų šalių pateiktą informaciją, nuomones ir rekomendacijas.

Vartotojas prisijungia prie trečiųjų šalių interneto svetainių ir jomis naudojasi išimtinai savo atsakomybe, rizika ir laikydamasis tose interneto svetainėse galiojančių naudojimo sąlygų.

Todėl Vartotojams, pateikiant asmens duomenis, rekomenduojama susipažinti su šių interneto svetainių naudojimo ir konfidencialumo užtikrinimo sąlygomis.

 1. Taikytina teisė

Visiems Vartotojams, kurie naršo Interneto svetainėje ir naudojasi visomis jos funkcijomis ar jų dalimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

 1. Teisinė informacija

Nematomaliga.lt yra myhealth-partner.com projekto dalis.

Interneto svetainės myhealth-partner.com leidėjas yra bendrovė LES LABORATOIRES SERVIER, kurios kapitalas sudarytas iš 3 080 000 EUR, užregistruotai Prancūzijos prekybos ir įmonių registre kodu 085 480796 (Nantero RCS), kurios buveinės adresas 50 rue Carnot, 92284 Suresnes, Prancūzija.

Leidinio direktorius yra pasaulinės rinkodaros ir patekimo į rinką vadovas Pierre GAILLARD.

Prieglobos Saugojimo/Talpinimo paslaugas interneto svetainei myhealth-partner.com teikia bendrovė OVH, kurios registruotosios buveinės adresas – 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Prancūzija https://www.ovhcloud.com/fr/

Interneto svetainės myhealth-partner.com dizainą kuria ir įgyvendina bendrovė JAKE, kurios registruotosios buveinės adresas – 19 boulevard Pereire 75017, Paryžius https://www.jake-digital.com/

 

Interneto svetainės nematomaliga.lt dizainą ir programavimą įgyvendino UAB „Protingi sprendimai“, kurios registruotosios buveinės adresas – Sėlių g. 3A, 3 aukštas, LT-08125 Vilnius, http://www.smarts.lt

Nematomaliga.lt svetainės skelbėjas

UAB „SERVIER PHARMA“

Kontaktinė informacija –  https://www.servier.lt/content/kontaktai

Pagrindinė buveinė – registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika

Svetainės dizainas ir realizavimas

Protingi sprendimai, UAB (SMART)

Adresas Sėlių g. 3A, 3 aukštas, LT-08125 Vilnius

Nematomaliga.lt yra myhealth-partner.com bendra projekto dalis:

Interneto svetainės URL

myhealth-partner.com

Svetainės skelbėjas

LES LABORATOIRES SERVIER

SAS – supaprastinta akcinė bendrovė, kurios kapitalas sudarytas iš 34 590 852 eurų

Pagrindinė buveinė – 50, rue Carnot, 92284 Suresnes, Prancūzija

Įregistruota Nantero Prekybos ir įmonių registre numeriu 085 480 796

APE kodas 2120Z

Kontaktinė informacija: el. paštas webmaster@servier.com

Telefono numeris +33(0)1 55 72 60 00

 • Leidybos direktorius

Pierre GAILLARD, pasaulinės rinkodaros ir patekimo į rinką vadovas, veikiantis kaip „Servier“ atstovas.

 • Redakcijos redaktorius Netaikoma
 • Svetainės priegloba OVH

Pagrindinė buveinė 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Prancūzija

Telefono numeris +33 9 72 10 00 70

https://www.ovhcloud.com/fr/

Svetainės dizainas ir realizavimas

 JAKE DIGITAL

Supaprastinta akcinė bendrovė, kurios kapitalas lygus 137 166,80 EUR, registracijos Paryžiaus įmonių registre (RCS) kodas 812 395 382 00011

Pagrindinė buveinė – 19 boulevard Pereire, 75017 Paryžius

Telefono numeris 01 53 81 75 63

Autoriaus teisės į nuotraukas ©Getty images

 

BENDRAVIMO TAISYKLĖS „Nematomaliga“ „FACEBOOK“ PASKYROJE

Nedvejodami pateikite mums klausimų, atskleiskite savo patirtį ar papasakokite apie savo idėjas. Vis dėlto dėl specifinių srities reikalavimų šioje paskyroje negalime atsakinėti į klausimus, susijusius su mūsų produktais ar medicininiu gydymu.
Jei turite tokių klausimų, užpildykite mūsų tinklapyje esančią formą: https://www.servier.lt/content/kontaktai

Į užklausas, pateiktas mūsų „Facebook“ paskyroje, atsižvelgus į jų pobūdį, gali tekti atsakyti privačia žinute.

Pajutę šalutinį poveikį, kuris, Jūsų manymu, yra susijęs su vaistu, medicininiu prietaisu ar bet kuriuo kitu produktu, kreipkitės į gydytoją.
Jūs taip pat galite pateikti pranešimą per savo vietos sveikatos apsaugos tarnybą. Be to, galite naudotis mūsų tinklapyje pateikta sąsaja, jei ši informacija yra susijusi su vienu iš mūsų produktų: https://www.servier.lt/content/kontaktai

Įstatymus pažeidžiantys komentarai bus trinami be įspėjimo. Neskleiskite:
• pornografinio ar pedofilinio pobūdžio turinio;
• turinio, skatinančio smurtą, diskriminaciją ar neapykantą;
• rasistinio, ksenofobiško, seksistinio, homofobiško ar revizionistinio turinio;
• turinio, skatinančio rūkyti, vartoti alkoholį ar įstatymu draudžiamas medžiagas;
• turinio, skatinančio kompiuterinį piratavimą, priemones apeiti technologinę apsaugą ar informacijos apie intelektinės nuosavybės teises;
• turinio, skatinančiu (ar vaizduojančio) žiaurų elgesį su gyvūnais;
• turinio, žalingo nepilnamečiams, vaikų ir paauglių saugumui, bei jų atvaizdų;
• turinio, prieštaraujančio tarptautinei Vaiko teisių konvencijai.

Būkite mandagūs ir gerbkite kitų nuomonę. Administratoriai pasilieka teisę šalinti įrašus, kurie:
• neatitinka temos;
• yra agresyvūs, vulgarūs ar kitaip tiesiogiai įžeidžia kitus vartotojus;
• yra asmeniniai įžeidimai vienam ar keletui kompanijos darbuotojų ar administratorių;
• kritikuoja šios paskyros moderavimą;
• yra reklaminio turinio;
• skatina neigiamai liudyti apie produktus ir paslaugas ar dalyvauti transliacijose bei renginiuose;
• turi asmeninės kontaktinės informacijos;
• kritikuoja ar gali pakenkti „Servier“ įvaizdžiui.

„Servier“ neatsako už paskyroje vartotojų paskelbtą turinį. Už visus komentarus yra atsakingi jų autoriai.

Šioje paskyroje pateikiama informacija neatstoja gydytojo nuomonės. Nesinaudokite šioje paskyroje pateikiama informacija norėdami nustatyti diagnozę. Visais klausimais, susijusiais su savo būkle, konsultuokitės su gydytoju. Taip pat prašome Jūsų susilaikyti nuo medicininės informacijos, patarimų dėl gydymo, sveikatos būklės ar diagnozių skelbimo.

Komentarai, nuotraukos, vaizdo įrašai ir bet koks kitas „Servier“ „Facebook“ paskyros vartotojų sukurtas turinys nebūtinai atspindi „Servier“, kompanijos darbuotojų ar partnerių požiūrį.

„Servier“ negali užtikrinti, kad paskyroje viešinama vartotojų informacija yra tiksli. Tokia informacija nėra patikrinta, patvirtinta ar palaikoma „Servier“. Dėl to skatiname mūsų „Facebook“ paskyros lankytojus nespręsti ir nesusidaryti nuomonės, pagrįstos mūsų paskyros vartotojų pateikiama informacija ar požiūriu.

Šios bendravimo taisyklės gali būti reguliariai arba, atsižvelgus į aplinkybes, keičiamos.

Primename, kad internete pasitaiko sukčiavimo (angl. „phishing“) atvejų, ypač srityse, siejamose su įdarbinimu. Tokiu būdu kandidatui į darbo vietą kompanijos vardu siunčiami netikri el. laiškai, kuriais siekiama priversti gavėją atskleisti asmeninę informaciją. Dažniausiai juose galiausiai paprašoma pinigų, skirtų įdarbinimo išlaidoms padengti. Gavę įtartinų pranešimų „Servier“ vardu, įsitikinkite, kad el. pašto domeno vardas yra @servier.com. Kilus abejonių, kreipkitės į mus el. paštu https://www.servier.lt/content/kontaktai